Titel

Central European Castles in the Air?

Autoren

Tomasz Kamusella,  St. Andrews

Der Essay wirft einen misstrauischen Blick auf Zentraleuropa, auf der Suche nach seinem Ort und fragt, weshalb die Bewohner überhaupt ihre mitteleuropäische Eigenheit bewahren mögen sollten. Karten geben die Antwort, möchte man meinen. Tsentralnaia Evropa scheint sich von West nach Ost und anschließend gleichzeitig südwärts und nordwärts zu bewegen, fast so, als würde es verzweifelt versuchen, sich dem Zugriff zu entziehen. Alle Mythen über das goldene Zeitalter von Europa Centralis entpuppen sich trotz eines möglicherweise wahren Kerns als überzogen, sobald sie mit kühlem Kopf untersucht werden. Es gab eine Zeit, in der mehrsprachige und plurikonfessionelle Länder, Städte und Dörfer auf dem “alten” Kontinent an der Tagesordnung waren. Konflikte folgten …, heißt es. Ich bitte, sich dem nicht anzuschließen. Ethnische Säuberungen, Massaker, der Holocaust, Porrajmos oder auch der ein halbes Jahrhundert dauernde Kalte Krieg wurden Střední Evropa< von Osten wie von Westen aufgebürdet, die ihre Unterschiede des 20. Jahrhunderts in Europa Środkowa gegeneinander ausspielten, selbstverständlich und trauriger Weise auf die eigenen und die Kosten der Bewohner. Die Eintönigkeit monolingualer und ideologisch homogener Politiken, die eifersüchtig von einzeln erwählten Nationen überwacht werden, erwies sich als unhaltbar, sobald die totalitäre Stütze sich in Luft auflöste. Mitteleuropäisch-Sein schleicht sich wieder ein, der Lärm der Vielsprachigkeit ist in Cafés, auf Baustellen von Hibernia to Hellada, von Lusitania to Lechia (und vielleicht schon bald bis Roxolania und Anadolu?) wieder zu vernehmen. Ist die Europäische Union ein neues Zentraleuropa? Eine Anekdote? Vielleicht, ist es nicht so, dass Anekdoten, die von einer Mehrheit geglaubt werden, zur Realität werden? Sicherlich ist anekdotische Geschichte weniger nachhaltig als Geschichte, die durch das Schwert gemacht wird, aber warum sollte man dem Vergießen von Blut mehr Wert zuteilen als einer Familie in einer hospoda, aus deren Fenster man einen Blick auf ein Chateau auf einem Berg in einer Richtung erhaschen kann und einen auf die Puszta auf der anderen Seiten?

The essay looks at Central Europe askance, asking where on earth it may be, and why its inhabitants may wish to preserve their Mitteleuropäisch-ness. Maps are the answer, or are they? Tsentralnaia Evropa appears to move from West to East and then southward and northward at once, as if desperate to escape unavoidable capture. All the myths about the golden age of Europa Centralis, when scrutinized in a cold-headed manner, are overblown, nevertheless they contain a grain of truth. There was a time when multilingual and multiconfessional countries, towns and villages were the everyday reality in this part of the ‘Old (or odd?)’ Continent. Conflicts followed…, they say. I beg to disagree. Ethnic cleansing, massacres, the Holocaust, the Porrajmos, or the half-a-century-long Cold War hibernation were imposed on Střední Evropa from the East and the West, which played out their 20th-century differences in Europa Środkowa, and sadly, at its expense and that of its inhabitants. The boredom of monolingual and ideologically homogenous polities, jealously guarded by their singularly chosen nations, proved unsustainable when the handy prop of totalitarianism vanished into thin air. Mitteleuropäisch-ness creeps back, the multilingual din is again with us in cafés and on construction sites, from Hibernia to Hellada, from Lusitania to Lechia (and maybe soon to Roxolania and Anadolu?). Is the European Union a new Central Europe? An anecdote? Perhaps, but is it not that anecdotes believed by the majority become reality? It is granted, history by anecdote is less valiant than by sword, but why to value bloodshed more than a family outing in a hospoda, out of whose windows you may glance at a chateau on a high mountain looking one way, and on puszta in the opposite direction? Hofcie sie moj miły Lejzerze.

Az esszé kétkedve tekint Közép-Európára, s arra kíváncsi, a Föld melyik részén is lehet ez a vidék, és lakói miért kívánják ennyire őrizni közép-európaiságukat. A térképek adják meg a választ, vagy mégsem? Tsentralnaia Evropa mintha nyugatról keletre mozogna, majd hirtelen dél és észak felé, mintha kétségbeesetten menekülne elkerülhetetlen rabságából. Az Europa Centralis aranykoráról szóló valamennyi mítosz szertefoszlik, ha hideg fejjel vizsgáljuk őket, habár szemernyi igazság rejlik bennük. Egykor a többnyelvű és vallásilag sokszínű vidékek, városok és falvak a hétköznapi valósághoz tartoztak az öreg (vagy ördöngős?) kontinens ezen részén, amelyeket konfliktusok követtek… állítólag. Ezzel nem értek egyet. Az etnikai tisztogatásokat, a mészárlásokat, a holokausztot, a porrajmost vagy a fél évszázadon át tartó hidegháborús hibernációt a Nyugat és a Kelet kényszerítette a Střední Evropára, amelyek sajnálatos módon Europa Środkowában játszották le 20. századi nézeteltéréseiket a térség és lakóinak kárára. Az egynyelvű és ideológiailag egynemű államok unalmassága, amelyet féltve őriztek a kizárólagossá választott nemzetek, fönntarthatatlannak bizonyult, amikor köddé vált a totalitarianizmus jól kezelhető támasztéka. A közép-európaiság visszaszivárog, a többnyelvűség zaja velünk él a kávéházakban és a kísérleti terepeken, Hiberniától Helladáig, Lusitaniától Lechiáig (és talán hamarosan Roxolaniáig és Anadoluig?). Vajon az Európai Unió maga az új Közép-Európa? Egy anekdota? Talán, de a többség által elhitt anekdoták vajon nem válnak-e valósággá? Az anekdotákkal alakított történelem bizonyosan kevésbé bátor, mint a kard általi, de miért értékelnénk többre a vérontást, mint egy családi kirándulást egy hospodába, melynek ablakaiból az egyik irányba rálátni egy magas hegyen álló kastályra, ellenkező irányba pedig a pusztára? Hofcie sie moj miły Lejzerze.

pdf of article > Download Article
(PDF, 1 MB)
acrobat reader > Download Acrobat Reader
(Externes Download-Link)
CSS is validValid XHTML 1.0 TransitionalLevel Double-A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0