Titel

Václav Řezáčs Nástup- ein tschechischer Kolonialroman

Autoren

Gertraude Zand,  Wien

Der Aufsatz konzentriert sich auf den tschechischen Roman Nástup (1951) von Václav Řezáč, in dessen Zentrum die Problematik des Sudetenlandes nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs steht. Vordergründig ist dies die Frage nach der Stellung der Deutschen (die durch die Notwendigkeit der Aussiedlung beantwortet wird), dahinter verbirgt sich jedoch als wesentlich breiteres Thema der Umbau der Nachkriegs-Tschechoslowakei zu einem sozialistischen Bruderstaat der Sowjetunion. Nástup kann als ein Kolonialroman in dem Sinne gelesen werden, als er die Kolonialisierung des Sudetenlandes beschreibt, also die Machtübernahme der Tschechen in nationaler, politischer und wirtschaftlicher Sicht. Hinter dieser primären steckt aber eine sekundäre Kolonialisierung, nämlich jene der Tschechen durch die Russen, des Westens durch den Osten. Řezáč versucht in seinem handwerklich durchaus überzeugenden Roman, die sozialistische Ideologie einem breiten Publikum nahezubringen. Von seinem bisherigen Schaffen (psychologische Prosa) wendet er sich radikal ab und übernimmt aus der sowjetrussischen Literatur die künstlerischen Grundsätze eines reduzierten Sozialistischen Realismus sowie die Gattung des Aufbauromans. Damit ist Řezáčs Nástup gleichzeitig Instrument und Produkt einer Kolonialisierung - im konkreten Fall des Antritts der sowjetrussischen Hegemonie über die tschechische Kultur der 50er Jahre.

Článek se zabývá českým románem Nástup (1951) Václava Řezáče, jehož ústředním tématem je problematika Sudet po skončení druhé světové války. Největší pozornost je věnována otázce postavení Němců (jež je zodpovězena nutností vysídlení), za kterou se však skrývá podstatně obsažnější téma přestavby poválečného Československa do podoby socialistického státu svázaného bratrským svazkem se Sovětským svazem. Nástup lze číst jako koloniální román v tom smyslu, že popisuje kolonializaci Sudet, tedy převzetí moci Čechy z hlediska národnostního, politického a hospodářského. Za touto primární kolonializací lze však najít i kolonializaci sekundární, kterou je míněna kolonializace Čechů Rusy a Západu Východem. Řezáč se ve svém řemeslně veskrze přesvědčivém románu pokouší přiblížit socialistickou ideologii širokému publiku. Radikálně se odvrací od své dosavadní tvorby (psychologická próza) a ze sovětsko-ruské literatury přejímá zásady redukovaného socialistického realismu jakož i sám žánr budovatelského románu. Tím se stal Řezáčův Nástup zároveň nástrojem i produktem kolonializace - v konkrétním případě nástupu sovětsko-ruské hegemonie nad českou kulturou 50. let.

pdf of article > Download Article
(PDF, 102 KB)
acrobat reader > Download Acrobat Reader
(Externes Download-Link)
CSS is validValid XHTML 1.0 TransitionalLevel Double-A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0